صدور ۹۹۷ فقره گواهینامه دریانوردی توسط اداره کل بنادر مازندران | پورت پرس | پایگاه خبری تحلیلی حمل و نقل دریایی